08.02.2023 16:33
en
ru
cn

Gotha G.V

Tour:

Nickname FT Sorties Score AK GK RL CE KD WL KS KH g.Acc b.Acc
1 Carrijo 1:31 7 852 0 6 0 0 0 0 0 0 0% 42.9%
2 =J18=McFeegle 0:34 2 25 0 1 1 0 0 0 0 0 0% 0%
3 SE_Mel 0:35 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0%
4 kerbalnout 0:01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
Opponent Gotha G.V ‑ won Gotha G.V ‑ lost WL